Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija


1. Kredīta devēja un starpnieka nosaukums un kontaktinformācija

Kredīta devējs

Adrese
Tālrunis*
E-pasts*
Mājaslapa*

AS "4finance", Reģ.nr. 40003991692
Lielirbes iela 17a-46, Riga LV-1046
24009999
info@ondo.lv
www.ondo.lv


2. Kredīta pakalpojuma galveno iezīmju apraksts

Kredīta veids

Kredītlīnijas līgums

Kredīta kopējā summa
Maksimālā aizņēmuma kopsumma, kas pieejama saskaņā ar kreditēšanas līgumu

EUR 5000.00 - izsniegtā Kredītlīnijas summa


Kredītlīnijas summas apmērs tiek piešķirts Kredītlīnijas limita ietvaros, kas tiek noteikts individuāli pēc Aizdevēja maksātspējas izvērtēšanas

Kredīta izņemšanas noteikumi
Kā un kad jūs saņemsiet naudu

Aizdevējs apņemas izsniegt Aizņēmējam kredītlīnijas summas piedāvātā Kredītlīnijas limita ietvaros, pamatojoties uz Aizņēmēja pieprasījumu atbilstoši līguma 4. sadaļai. Piešķirto kredītlīnijas summu Aizdevējs pārskaita uz Aizņēmēja bankas kontu 7 - 10 dienu laikā, nosakot izmaksas datumu Speciālajos līguma noteikumos.

Kreditēšanas līguma darbības termiņš

Kredītlīnijas līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Maksājumi, kas jāveic patērētājam, un to veikšanas kārtība, ja tāda ir noteikta

Jums būs jāveic šādi maksājumi:

Kredītu varēs atmaksāt jebkurā brīdī līguma darbības laikā. Minimālā ikmēneša maksājuma apmērs ir ne mazāks kā 3% no neatmaksātās Kredītlīnijas summas un Procenti, bet ne mazāk par 20.00 EUR. Ja atlikušais saistību apmērs ir mazāks par 20.00 EUR, tad Minimālais maksājums ir visu atlikušo saistību apmērā. Minimālā maksājuma summa var pieaugt, ja tiek kavēta saistību izpilde.


Procenti un izmaksas tiks apmaksāti šādā veidā:

Rēķins tiek izsniegts katru mēnesi, kad ir izsniegta Kredītlīnijas summa vai kamēr saistības netiek izpildītas. Rēķins tiek sagatavots un nosūtīts desmit dienas pirms maksājuma datuma. Visi saņemtie maksājumi no Aizņēmēja, kas paredzēti saistību izpildei, tiek novirzīti saistību izpildei šādā kārtībā:
 1) procenti par kapitāla lietošanu;
 2) Līguma 7.8., 7.9., 12.5. punktos noteiktās izmaksas;
 3) nokavējuma procenti;
 4) Kredītlīnijas summa;
 5) citi no Līguma izrietošie maksājumi.

Aizdevējs var noteikt arī citu maksājumu segšanas kārtību, ja tā ir labvēlīgāka Aizņēmējam

Kopējā summa, kas jums būs jāmaksā
Aizņemtā kredīta kopsumma plus procenti un iespējamās izmaksas, kas piemērojamas jūsu kredītam

 

*Norādītā summa ir aprēķināta, pieņemot, ka Kredītlīnijas summa tiek izņemta pilnā Kredītlīnijas limita apmērā kredītlimita piešķiršanas dienā un tiek atmaksāta gada laikā katru mēnesi vienādos maksājumos.

Aizdevējam ir tiesības individuāli piemērot mazāku aizņēmuma procentu likmi, tādējādi kopējā atmaksājama summa var būt mazākā apmērā.


3. Kredīta izmaksas

Aizņēmuma likme vai dažādas aizņēmuma likmes, ja tādas piemēro kreditēšanas līgumam

43.80 %


Aizdevējam ir tiesības grozīt procentu likmi līgumā noteiktajā kārtībā.


Aizdevējam ir tiesības individuāli piemērot mazāku aizņēmuma procentu likmi, tādējādi kopējā atmaksājama summa var būt mazākā apmērā.

Gada procentu likme (GPL)
Tās ir kredīta kopējās izmaksas, kas izteiktas gada procentos no jums piešķirtās kredīta kopējās summas.
GPL tiek norādīta, lai jūs varētu salīdzināt dažādus piedāvājumus

53.76 %

GPL aprēķināta pieņemot, ka Kredītlīnijas summa

Kredītlīnijas limita apmērā tiek izņemta nekavējoties un pilnībā, izsniegtā Kredītlīnijas summa tiek atmaksāta gada laikā katru mēnesi vienādos maksājumos.

Aizdevējam ir tiesības individuāli piemērot mazāku gada procentu likmi, tādējādi kopējā atmaksājama summa var būt mazākā apmērā.

Vai kredīta saņemšanai vai tā saņemšanai ar piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem ir obligāti jāizmanto
•apdrošināšana, ar ko garantē kredītu
vai
•cits papildu pakalpojums
Ja kredīta devējam šīs papildu pakalpojumu izmaksas nav zināmas, tad tās nav ietvertas GPLAttiecīgās izmaksas

Nosacījumi, ar kuriem saskaņā minētās izmaksas, kas izriet no kreditēšanas līguma, drīkst mainīt (ja attiecināms)

Neatmaksātās Kredītlīnijas summas apmērs bez pušu papildus vienošanās var mainīties, ja mainās Kredītlīnijas summas valūta.

Aizdevējam ir tiesības jebkurā brīdī grozīt izmaksas, nosūtot informāciju uz Aizņēmēja elektroniskā pasta adresi vismaz 60 dienas iepriekš un publicējot to Aizdevēja mājas lapā.

Ja Aizņēmējs vēlas veikt izmaiņas Līgumā, piemēram, mainīt datumu, kad Aizņēmējam jāveic maksājumus, mainīt Kredītlīnijas summas izmaksas datumu, Aizņēmējs ir tiesīgs ierosināt attiecīgas Līguma noteikumu izmaiņas. Aizdevējs attiecīgās izmaiņas izskata un veic, piemērojot par to Aizdevēja piedāvāto komisijas maksu.

Izmaksas maksājumu kavējumu gadījumā
Maksājumu neveikšana var radīt jums nopietnas sekas (piemēram, piedziņas vēršana uz nekustamo īpašumu, to pārdodot) un apgrūtināt kredīta saņemšanu nākotnē

Saistību neizpildes gadījumā:
1) Procentu apmēru, kas nav lielāka par 36 procentpunktiem virs aizņēmuma likmes gadā;
2) Aizdevējs var uzsākt parāda piedziņas procesu, vēršoties tiesā ar prasību par parāda piespiedu piedziņu;
3) Aizdevējs var nododot prasījuma tiesības trešajām personām;
4) Aizdevējs var nodot informāciju par Aizņēmēja maksājuma saistību neizpildi vai to kavēšanu trešajām personām, negatīvi ietekmējot Aizņēmēja kredītvēsturi;
5) Aizņēmējam ir jāsedz Aizdevēja izmaksas par atgādinoša rakstura komunikāciju, saskaņā ar 7.8. līguma punktu;
6) Aizdevējs ir tiesīgs anulēt piešķirto atlaidi procentiem par kapitāla lietošanu.


4. Citi būtiski juridiski aspekti

Atteikuma tiesības
Jums ir tiesības atteikties no kredīta 14 kalendāra dienu laikā

 

Pirmstermiņa atmaksa
Jums ir tiesības veikt kredīta pirmstermiņa atmaksu jebkurā laikā pilnībā vai daļēji

Ja tiek veikta kredīta pirmstermiņa atmaksa, kredīta devējam ir tiesības uz kompensāciju (ja attiecināms)

Aizņēmējam ir tiesības atmaksāt saņemto Kredītlīnijas summu pilnībā vai daļēji, maksājot procentus par kapitāla lietošanu par faktiski naudas izmantošanas laiku.

Pēc atmaksas, Aizņēmējam ir tiesības izņemt no jauna Kredītlīnijas summu Kredītlīnijas limita ietvaros.

Datu bāzes izmantošana
Kredīta devējam ir nekavējoties un bez maksas Jums jāpaziņo par rezultātiem, ko devusi datubāzes izmantošana, ja atteikumu izsniegt kredītu pamato ar tajā iegūtām ziņām. Šo noteikumu nepiemēro, ja šādas informācijas sniegšana ir aizliegta Eiropas Kopienas tiesību aktos vai ir pretrunā ar sabiedriskās kārtības vai sabiedriskās drošības mērķiem

Aizņēmējam ir tiesības nekavējoties un bez maksas saņemt informāciju par rezultātiem, ko devusi datu bāzes/datu bāžu izmantošana, ja atteikumu izsniegt kredītu Aizdevējs pamato ar tajā/tajās iegūtu informāciju.

Tiesības saņemt kreditēšanas līguma projektu
Jums ir tiesības pēc pieprasījuma bez maksas saņemt kreditēšanas līguma projekta eksemplāru. Šo noteikumu nepiemēro, ja kredīta devējs pieprasījuma izteikšanas brīdī nevēlas ar jums noslēgt kreditēšanas līgumu

Aizņēmējam ir tiesības pēc pieprasījuma bez maksas saņemt kredītlīnijas līguma projekta eksemplāru. Šo noteikumu nepiemēro, ja kredīta devējs pieprasījuma izteikšanas brīdī nevēlas ar jums noslēgt kredītlīnijas līgumu.

Laikposms, kurā kredīta devējam ir saistoša pirms līguma slēgšanas sniegtā informācija (ja attiecināms)

Šī informācija ir derīga no tās saņemšanas brīža līdz dienas beigām.

 

5. Papildinformācija finanšu pakalpojumu tālpārdošanas gadījumā

5.1. Informācija par kredīta devēju

 

Kredīta devēja pārstāvis jūsu dzīvesvietas dalībvalstī (ja attiecināms)

Adrese

Tālrunis*

E-pasts*

Fakss*

Interneta adrese*

*Šīs ziņas par kredīta devēju nav obligātas

AS "4finance"

 

Lielirbes iela 17a-46, Riga LV-1046

 

 

Reģistrācija (ja attiecināms)

Reģistrēts Komercreģistrā ar reģistrācijas numuru:  40003991692

Attiecīgā uzraudzības iestāde
(ja attiecināms)

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

5.2. Informācija par kreditēšanas līgumu

 

Atteikuma tiesību izmantošana
(ja attiecināms)

 

Aizņēmējam ir tiesības 14 dienu laikā no kredītlīnijas līguma noslēgšanas dienas vai no dienas, kad aizņēmējs ir saņēmis kreditēšanas līguma noteikumus un informāciju par kreditēšanas līgumu, izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no līguma, nosūtot rakstveida paziņojumu (t.sk., e-pasta veidā). Paziņojumā jānorāda aizņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, līguma numurs. Ja aizņēmējs neizmanto atteikuma tiesības, uzskatāms, ka puses ir vienojušās par kredītlīnijas līguma noteikumiem un līguma darbības laiku.

Tiesību akti, ko kredīta devējs izmantojis kā pamatu attiecību veidošanai ar jums pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

LR Civillikums, Patērētāju tiesību aizsardzības likums

 

Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumi Nr.691 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”.

 

Noteikums par tiesību aktiem, ko piemēro kreditēšanas līgumam, un/vai kompetentā tiesa
(ja attiecināms)

Kredītlīnijas līgumam piemērojami LR tiesību akti un strīdi izskatāmi piekritīgajā LR tiesā.

Izmantotā valoda (ja attiecināms)

Informācija un līguma noteikumi būs latviešu valodā

5.3. Informācija par strīdu izskatīšanu

 

Ārpustiesas strīdu izskatīšanas mehānisma pastāvēšana un pieejamība

Pušu starpā pastāvošie strīdi risināmi pusēm savstarpēji vienojoties. Ja nav iespējams vienoties, tad jebkurai pusei ir tiesības vērsties ar pieteikumu civiltiesiskā kārtībā vispārējās jurisdikcijas tiesā.